Derfor skal du shoppe tøj online

18. oktober, 2017 - kl. 19:37
Forfatter: Moderedaktionen


Synes godt om Modesektionen.dk

Del artiklen

I dag er der utallige muligheder for at købe ind online – også når det gælder nyeste modetøj. Der er samtidig mange fordele ved at købe ind online sammenlignet med de fysiske butikker blandt andet at der er et større udvalg og så er det nemt og bekvemt. Vi har samlet de 5 bedste grunde her.

 

Du har et større udvalg

Den første og måske og væsentligste grund til at købe tøj online er, at du har et langt større udvalg, når du skal finde nyt tøj online.

Når du er ude at kigge i fysiske butikker, kan det være begrænset hvor mange butikker der er, der hvor du er ude at kigge, og udvalget kan dermed også være begrænset. Men når du shopper online har du alle butikker samlet et sted, og dermed også et langt større udvalg.

 

Du kan sammenligne priserne

Der er i dag mange webbutikker, der sælger det nyeste modetøj, og der er derfor også konkurrence mellem de forskellige butikker for at fange kunderne. Og det er til din fordel, fordi større konkurrence ofte gør at de sætter priserne ned, eller tilbyder fri fragt. Du kan derfor nemmere finde gode tilbud online, du kan fx finde billige festkjoler her.

Samtidig har du bedre mulighed for at sammenligne priserne online, du skal ikke gå frem og tilbage mellem butikker, men du kan have flere sider åbne på en gang, som giver en bedre mulighed for både at sammenligne udvalg og pris. Der er derfor også penge at spare, ved at købe det næste til din garderobe via nettet.

 

Du kan bestille fra udenlandske sider

En tredje fordel, ved at købe tøj online, er at du kan købe tøj fra udenlandske sider og finde det nyeste mode, før det er nået frem til de fysiske butikker i Danmark. På den måde kan du hurtigere får fat i det nye tøj, og du har på det punkt også et bedre udvalg, end hvis du tager på shoppingtur i din nærmeste gågade.

 

Du kan klare alle indkøb på en gang

Når du køber tøj online, har du mulighed for at klare dine andre indkøb samtidig med. Uanset hvad du mangler kan du finde det på en webbutik, og du kan på den måde få købt det hele en gang. Det er både nemmere og hurtigere, end hvis du skal køre rundt til fysiske butikker.

Og uanset om du mangler lidt nyt til boligen, dagligvarer eller har lyst til at få en bedre holdning ved hjælp af en rygstøtte, kan du købe det online, og klare alle dine indkøb hjemme fra sofaen.   

 

Du kan altid sende det retur, hvis det ikke passer

Der er dog en lille ulempe ved at købe tøj online, som er at du ikke har mulighed for at prøve tøjet inden du køber det. Men du har altid 14 dages fortrydelsesret når du shopper online. Så hvis bukserne ikke passer, eller trøjen ikke så helt ud som du regnede med, kan du altid sende det tilbage igen, og der er dermed ingen undskyldning for ikke at købe ind online.

Der gælder selvfølgelig regler om, at varen skal fremstå som ny, når du sender den tilbage. Men du må gerne prøve tøjet derhjemme, og hvis det ikke passer sende det tilbage til butikken. Du må selvfølgelige ikke have tøjet på i længere tid og det er dermed de samme regler, som hvis du har købt tøj i en fysisk butik.

Vær dog også opmærksom på at fortrydelsesretten på 14 dage ikke gælder i lande udenfor EU, så hvis du shopper i butikker udenfor EU skal du undersøge deres returregler, hvis du gerne vil have muligheden for at sende tøjet retur igen.

 

Om forfatteren
GÅ TIL PROFIL
Moderedaktionen Følg på:

 

Vil du skrive for os?

Synes godt om modesektionen.dk Del artiklen

Nyeste artikler

Tilbage til toppen